شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

کنترل پروژه


هدف از برنامه ريزي پروژه نرم افزاري، مشخص نمودن محدوده (scope) پروژه، تخمين حجم کاري مورد نياز و در نتيجه تدوين يک برنامه زمانبندي جهت اجراي پرژه مي باشد. برنامه ريزي پروژه با شناسايي نيازمندي هاي موضوع پروژه آغاز مي شود. پس از آن طرح اجرايي پروژه جهت تشريح وظايف سطوح مديريت عالي و مياني تدوين مي گردد. نظارت بر پروژه و کنترل آن بر اساس معيارهاي مهندسي نرم افزار تضمين مي کند که روند اجراي وظايف در تيم ها و تخصيص منابع به آنها بر اساس طرح اجرايي پروژه انجام پذيردو مدير پروژه در صورت مشاهده عدم تطابق در روند اجرا، اقدامات اصلاحي را به عمل آورد.
اهميت برنامه ريزي و کنترل پروژه تا جايي است که شرکت ها و سازمان ها براي مديريت پروژه هايشان به دنبال استفاده از مناسبترين و کاراترين روش ها مي باشند. |  مشاهده تاریخچه موضوع  |