شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

متدولوژی

4.5
هدف از تحليل و مدل سازي کسب و کار و طراحي سيستم هاي نرم افزاري، شناسايي و طراحي فرايندهاي کسب و کار و جريان گردش اطلاعات و داده هاست. در اين راستا ابتدا مراحل انجام فعاليت ها در کسب و کار بايد با توجه به تفکرات مجريان اين فرايندها معرفي و تشريح گردد. در ادامه و با توجه به نتايج شناخت حاصله و خروجي هاي اين مرحله قادر خواهيم بود نيازمندي هاي نرم افزاري را ارزيابي و سيستم نرم افزاري پيشنهادي را جهت پوشش دادن تمامي نيازمندي هاي شناسايي شده در کسب و کار طراحي نمود. همچنين در صورتي که قصد بهبود روندهاي اجرايي جاري فرايندهاي شناسايي شده وجود داشته باشد نيز مدل سازي حرفه به عنوان پيش نياز مورد لزوم است.
در واقع متدولوژی های مختلفی که به منظور تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری وجود دارند، استانداردها و راهکارهای متفاوتی را بدین منظور ارائه می نمایند تا نهایتاً قادر به پیاده سازی موفق یک محصول نرم افزاری کاملاً منطبق با نیازهای کارفرما باشیم. بد
ﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮیﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪون، اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺮوزه ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻃﺮح و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎ، اﻟﮕﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎ، روﺷﻬﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪد ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺷﻮار مﯽﺳﺎزد، اﻣﺎ در اﺻﻞ ﺿﺮورت اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮان روا داﺷﺖ.

متدولوژي RUP
اکثر توليدات نرم افزاري شرکت فناوري اطلاعات صفر و يک بر اساس متدولوژي قوي و کارآمد RUP انجام شده است.
اين متدولوژي بدون شک يکي از مهمترين و معروفترين متدولوژي هاي توليد نرم افزار مي باشد.يکي از مهمترين مزاياي استفاده از اين متدولوژي در مقايسه با متدولوژي هاي قديمي توليد نرم افزار، توليد نرم افزار به روش تکرارشونده است. در طي توليد يک نرم افزار با استفاده از متدولوژي هاي قديمي توليد نرم افزار که بر اساس فرايند آبشاري انجام مي شدند، برخي از اعضاي تيم توليد از جمله آزمونگرها تا مدت زيادي بيکار مي ماندند. اما با بکارگيري روش تکرار شونده بسياري از مزيت هاي زير مهيا شد:
  •  در نظر گرفتن اين واقعيت که نيازمندي ها در طول زمان قابل تغيير مي باشند
  • فعاليتي که به عنوان مثال ۴۰% فعاليت هاي کل پروژه را شامل مي شد، به ۶ تا ۹ ماژول با عناصر کمتر بدل شده است.
  • از آنجا که ريسک ها معمولا در زمان پياده سازي ظاهر مي شوند، طبيعتا با رويکرد تکرارشئنده زودتر يافت مي شوند. با اين رويکرد به سرعت همه اجزاي فرايند، ابزارها، نرم افزارهاي تجاري، مهارت هاي افراد و ... مورد تست و آزمون قرار گرفته و ريسک ها يافت مي گردند.
  • حضور سريع با يک نسخه ابتدايي از محصول در بازار رقابتي تکنولوژي
  • قابليت استفاده مجدد
  • کاهش زمان و هزينه
  • ايجاد معماري پايدار در مراحل اوليه
  • مديريت ساده تر تغييرات
  • کيفيت بالاتر نرم افزار


  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  4.5   
00011
12345
تعداد رتبه بندی ها: 2
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |