شما اینجا هستید >   دعوت به همکاري > محيط کاري صفر و يک
محيط کار صفر و يک
ما اعتقاد راسخ داريم که که اين افراد يک شرکت هستند که آن را مي سازند. بر پايه همين اعتقاد است که تا به امروز سعي شده است تا ساختار سازماني اين شرکت، ساختاري فلت و محيط کاري، محيطي آرام و دوستانه باشد. روابط دوستانه و پايدار شرکت با همکاران قبلي و فعلي اثبات کننده اين ادعاست. پيشرفت شرکت در گرو پيشرفت افراد همواره شعار اين مجموعه دانش محور بوده و استفاده از بازخوردهاي همکاران راهنماي ما در جهت بهتر نمودن محيط کاري اين شرکت بوده است. محيط آرام و دوستانه شرکت صفر و يک در تمام اوقات سرمايه اي گرانبها محسوب شده که براي بدست آوردن آن زحمات فراواني کشيده شده است و نگه داشتن اين محيط به صورت آرام و دوستانه همواره يکي از اولويت هاي مجموعه صفر و يک مي باشد. اعتقاد داريم که بايد قدردان همکاران خود باشيم و پيشرفت خود را در پيشرفت آنها ببينيم.
در محيط کاري شرکت صفر و يک همواره سعي شده است تا:
  • فرهنگ انجام کار در  جوي دوستانه به صورت صحيح ترويج گردد.
  • ساعت کار همکاران و حجم پروژه هاي ايشان به صورت متناسب تقسيم گردد و براي تمامي وظايف زمان مناسب به ميزاني که آن وظيفه با کيفيت انجام  گردد تخصيص داده شود. 
  • جهت دوري از مجدالات غير فني احتمالي بين کارفرما و پيمانکار همواره سعي مي شود تا در انتخاب پروژه ها دقت عمل لازم در نظر گرفته شود.
  • جهت دوري از مشکلات احتمالي غير کاري همواره سعي مي شود تا از تماس مستقيم همکاران و پيمانکاران جلوگيري به عمل آيد.
  • همواره سعي شده است تا وظایف از طرف مدیر فنی یا مدیر پروژه به صورت  مستند به همکاران ارائه شود.
  • يادگيري موارد جديد توسط همکاران از اصول شرکت صفر و يک مي باشد و به همين دليل همکاران محترم از تنوع کاري و فضاي مناسب جهت يادگيري فناوري جديد و ساير موارد برخوردار خواهند بود.