شما اینجا هستید >   درباره ما > ديدگاه صفر و يک
ديدگاه ما
 • مدنظر قرار دادن مشتري در محور كليه فرايندها به عنوان اساسي ترين اصل 

 • مدنظر قرار دادن اخلاق حرفه اي در كسب و كار 

 • نگرش بلند مدت به موفقيت 

 • ارائه پشتيباني مناسب 

 • بهره گيري از تجارب اساتيد متخصص دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران و تربيت مدرس 

 • بهره گيري از كارشناسان ارشد مديريت و مهندسي فناوري اطلاعات با ديدگاه علم مديريت و علم مهندسي صنايع جهت نگرش كلان و سيستماتيك مبتني بر يادگيري سازماني (Organizational Learning)  

 • لحاظ نمودن فاكتورهاي نرم (Soft Factors) در پروژه ها 

 • پرهيز از اجراي پروژه هاي تك بعدي 

 • بهره گيري از كارشناسان ارشد مهندسي نرم افزار جهت استفاده اصولي از تكنولوژي هاي مدرن روز كه غالبا توسط كارشناسان مد نظر قرار نمي گيرند. 

 • بهره گيري از كارشناسان ارشد مهندسي نرم افزار جهت استفاده اصولي از تكنولوژي هاي مدرن روز كه غالبا توسط كارشناسان مد نظر قرار نمي گيرند. 

 • بهره گيري از كارشناسان ارشد علوم كامپيوتر جهت نگرش آكادميك به سيستم ها و به كارگيري الگوريتم هاي فوق تخصصي و خاص منظوره، در راستاي بهره وري بيشتر سيستم كه دانش آن اغلب در شركت هاي تجاري در كشور موجود نمي باشد. 

 • تسلط مديران و متخصصين بر اصول، استاندارد ها و تكنولوژي مدرن روز